انواع تقاضا

در بازار کسب و کار و فروش  مهمترین چیز عرضه و تقاضا است.همه تلاش میکنند که عرضه و تقاضا در حالتی مطلوب قرار بگیرد که بازار دچار تورم و اقتصاد دچار تنزل نشود.

انواع تقاضاعبارت از تقاضای منفی، نبودن تقاضا، تقاضای پنهان، تقاضای تنزلی، تقاضای فصلی، تقاضای کامل، تقاضای بیش ازحد و تقاضای ناسالم.

اکنون به توضیح و توصیف بخشی از تقاضاها و وظیفه بازاریابان در مواجه با آنها و نام رسمی آنها میپردازیم.

تقاضای منفی

تقاضای منفی وضعیتی است که در آن تقریبا بیشتر بخش های مهم بازار بالقوه،به محصول و خدمات تمایل ندارند.
برای مثال عده ای از مردم در مورد مسافرت با قطار تقاضای منفی دارند یا گروهی نسبت به هواپیما تقاضای منفی دارند.خدمت نظام وظیفه برای گروهی از جوانان دارای تقاضای منفی است.

وظیفه مدیر بازاریابی در زمانی که تقاضا منفی است به ویژه اگر عرضه مثلت باشد،این است که با طرح ها و برنامه های خود تلاش کند که تقاضا را افزایش دهد.این کار را “بازار یابی تبدیلی “می نامند.

نبودن تقاضا

گاهی برای تعداد زیادی از محصولات و خدمات تقاضایی وجود نداردو مردم نسبت به ان بی اعتنا هستند.نبودن تقاضا بیانگر این حالت است.دراین خالت سه نوع گروه بندی وجود دارد که عبارت است از :

الف) محصولات ظاهرا بی ارزش ،مثل کاغذهای باطله و جعبه های مقوایی
ب) محصولات با ارزش اما غیرقابل استفاده در محل، مانند کولردر مناطق بسیار سردسیر یا قایق در مناطق خشک کشور.
ج)محصوللتی که جنبه نوآوری دارند وتقاضایی برای آنها وجودندارد.زیرا بازار هدف درباره آنها اطلاع کافی ندارد.
این نوع بازاریابی کار دشواری است و بازاریاب باید نبود تقاضا را به تقاضای مثبت تبدیل کند که به آن “بازاریابی ترغیبی”میگویند.

تقاضای تنزلی

هرنوع محصول ،خدمت، مکان و سازمانی سرانجام روزی با تنزل یا کاهش تقاضا رو به رو میشود .تقاضای تنزلی وضعیتی است که در آن تقاض برای محضول یا خدمتی کمتر از سطح قبلی است و کاهش بیشتر آن نیز پیش بینی میشود.

دلیل این امر عدم تلاش در جهت بهسازی و بازسازی بازار موردنظر ،محصولات با فعالیتهای بازاریابی است.

دراین موارد میتوان با برنامه ریزی های گوناگون ،منحنی را به سمت افزایش و درجهت مثبت پیش برد. “بازاریابی احیایی” عبارت است از یافتن پیشنهادهای تازه بازاریابی برای پیوند محصولات و خدمان با خواسته های بازار بالقوه.

تقاضای کامل

مطلوب ترین وضعیت برای هر فروشنده داشتن تقاضای متعادل است. تقاضای متعادل وضعیتی است که درآن زمان و سطح تقاضا با زمان و سطح مطلوب عرضه برابر است.

خدمات و محصولات گوناگون ، هرازگاهی به این وضعیت میرسند،اما این نباید سبب شود که بازاریابی را سرسری بگیریم. تقاضای بازار تابع دو نیروی فرسایشی است.

یکی از انها تغییر نیازها و سلیقه ها دربازار و دیگری رقابت شدید و فعال است. وقتی یک محصول خود تقاضا را جذب میکند، رقبا به سرعت وارد بازار میشوند تا بتوانند قسمتی از تقاضا را به طرف خود جذب کنند.

وظیفه بازاریابی در زمان تقاضای کامل، “بازاریابی محافظتی و نگه داری کننده ” نامیده میشود.این نوع بازاریابی ، در وهله اول به موارد تاکتیکی توجه دارد ، مانند حفظ قیمت درست،حفظ انگیزه در فروشندگان و واسطه ها و کنترل شدید هزینه ها.
این نوع بازاریابی نیازمند حفظ کارایی و خلاقیت در فعالیت های بازاریابی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پیشنهاد ویژه زمستانه

یه پیشنهاد 80 درصدی براتون داریم!

قیمت اصلی 1.300.000 تومان